Nabór na stanowisko: sprzątaczka

//Nabór na stanowisko: sprzątaczka

Nabór na stanowisko: sprzątaczka

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach
ogłasza nabór na stanowisko:
SPRZĄTACZKA

1. Wymagania formalne/niezbędne
­ Wykształcenie minimum zawodowe
­ Niekaralność
­ Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
­ Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
­ Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 metrów

2. Wymagania dodatkowe
­ dyspozycyjność, dobra organizacja pracy
­ staranność i sumienność
­ wysoka kultura osobista
­ własna inicjatywa i samodzielność w wykonywanych działaniach
­ umiejętność pracy w zespole
­ odporność na stres (umiejętność pracy pod presją czasu)
­ doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

3. Zakres obowiązków
­
­okresowe mycie okien
­dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy
sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal, korytarzy i toalet
wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z organizacji pracy

4. Warunki pracy i płacy
­ płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wojkowicach
­ praca na dwie zmiany w wymiarze 3/4 etatu .

5. Wymagane dokumenty:
­ List motywacyjny i CV wraz z klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Jaworznik 6, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach kandydatów na pracowników MOK zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO.
­ Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
­ Kserokopia referencji lub opinii;
­ Oświadczenie o niekaralności;
­ Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
­ Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku

6. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 17 w godzinach od 8 do 15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki” lub przesłać pocztą do dnia 22.01.2021 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach ul. Jaworznik 6, 42 580 Wojkowice.
Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do MOK po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne.

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MOK inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
– Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą: 42-580 Wojkowice; ul. Jaworznik 6
– e-mail: [Ukryty adres e-mail]

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

By | 2021-01-18T14:35:08+02:00 Styczeń 18th, 2021|
Skip to content