Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach – zajęcia / koncerty / spektakle

Nabór na stanowisko REFERENT DS. EDUKACJI KULTURALNEJ / KASJER

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach
ogłasza nabór na stanowisko:
REFERENT DS. EDUKACJI KULTURALNEJ / KASJER

1. Wymagania formalne/niezbędne
­ wykształcenie średnie lub wyższe,
­ niekaralność,
­ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
­ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe
­ dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
­ staranność i sumienność,
­ wysoka kultura osobista,
­ własna inicjatywa i samodzielność w wykonywanych działaniach,
­ umiejętność pracy w zespole,
­ odporność na stres (umiejętność pracy pod presją czasu),
­ doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane.

3. Zakres obowiązków
­ prowadzenie kasy gotówkowej,
­ obsługa kasy fiskalnej,
­ sporządzanie listy płac i umów zleceń,
­ koordynacja i nadzór pracy instruktorów,
­ pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych.

4. Warunki pracy i płacy
­ płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach,
­ praca w wymiarze 1 etatu.

5. Wymagane dokumenty:
­ CV wraz z klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Jaworznik 6, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach kandydatów na pracowników MOK zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO.
­ Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
­ Kserokopia referencji lub opinii,
­ Oświadczenie o niekaralności,
­ Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
­ Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

6. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 16 w godzinach od 8 do 15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENT DS. EDUKACJI KULTURALNEJ / KASJER” lub przesłać pocztą do dnia 31.08.2022 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach ul. Jaworznik 6, 42 580 Wojkowice.
Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do MOK po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne.

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MOK inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą: 42-580 Wojkowice; ul. Jaworznik 6
 e-mail: iodo@mokwojkowice.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00- 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

————————————————————————————————————————

Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.