Nabór na stanowisko: instruktor gry na Akordeonie

//Nabór na stanowisko: instruktor gry na Akordeonie

Nabór na stanowisko: instruktor gry na Akordeonie

Nabór na stanowisko instruktor gry na Akordeonie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach ogłasza nabór na stanowisko:

INSTRUKTOR GRY NA AKORDEONIE

 1. Wymagania formalne/niezbędne
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Wykształcenie kierunkowe – muzyczne,
 • Posiadanie własnego instrumentu,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Niekaralność,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe
 • ­ Dobra organizacja pracy,
 • Staranność i sumienność,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Własna inicjatywa i samodzielność w wykonywanych działaniach,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres (umiejętność pracy pod presją czasu).
 1. Zakres obowiązków
 • Nauka gry na akordeonie na różnych stopniach zaawansowania,
 • Dostosowywanie poziomu zajęć do indywidualnych umiejętności ucznia,
 • Nauka o teorii muzyki,
 • Nauka kształcenia słuchu,
 • Przygotowywanie uczniów do koncertów, konkursów i przeglądów,
 • Przygotowywanie uczniów do pracy w studio,
 • Pomoc w doborze instrumentu dla ucznia,
 • Konsultacje z rodzicami/opiekunami.
 1. Warunki pracy i płacy
 • ­ Płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach,
 • Praca na umowę zlecenie, raz w tygodniu (ilość godzin zależna od ilości uczniów – 1 lekcja trwa 45 minut, maksymalnie 6h).
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Jaworznik 6, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach kandydatów na pracowników MOK zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO.

 • ­Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
 • Kserokopia referencji lub opinii;
 • Oświadczenie o niekaralności;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MOKu w godzinach od 8 do 15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora gry na akordeonie” lub przesłać pocztą do dnia 17.07.2020 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice.
 • Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do MOK po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 1. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MOK inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą: 42-580 Wojkowice; ul. Jaworznik 6
 • E-mail: iodo@mokwojkowice.pl

Cel i podstawy przetwarzania

 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Usunięcia danych osobowych,
 • Wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

OŚWIADCZENIE NR 1

OŚWIADCZENIE NR 2

By | 2020-07-07T08:46:59+02:00 Lipiec 6th, 2020|
Skip to content