Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach – zajęcia / koncerty / spektakle

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach otrzymał dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2023 na realizację zadania pn. Wojkowickie integracyjne wieczorki muzyczne przy fontannach.

 

Wojkowickie integracyjne wieczorki muzyczne przy fontannach to projekt ukierunkowany na wsparcie w Gminie Wojkowice procesów „community development” (rozwoju społecznego) przedkładającego się na intensyfikację integracyjnej funkcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach, opartej m.in. na tworzeniu i pielęgnowaniu symboli, tradycji i dziedzictwa kulturowego, wzmacnianiu samoorganizacji i oddolnej aktywności lokalnej społeczności. W ramach realizacji projektu odbędą się trzy zaplanowane i współorganizowane przez społeczność lokalną wieczorki muzyczne przy fontannach w Parku Miejskim – Parku Miejskim który przed rewitalizacją był miejscem spotkań nieformalnych grup odbieranych przez mieszkańców jako potencjalne zagrożenie dla porządku społecznego. Po rewitalizacji Park Miejski stał się miejscem spotkań pokoleń, ale ciągle jego potencjał nie jest wystarczająco wykorzystywany. Chcielibyśmy przy udziale mieszkańców na dobre odczarować to miejsce – uczynić z niego centrum organizowania społeczności lokalnej poprzez kulturę. Zaangażowanie lokalnej społeczności w realizację projektu wytworzy sytuacje, w której Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach wykreuje pola różnego rodzaju działań twórczych, na bazie których stworzą się nowe zjawiska kulturowe, będące zaczątkiem nie tylko strukturalizacji kultury, ale również kumulacji tego, co powszechnie określa się pojęciem kapitału kulturowego.

 

Przygotowując się do opracowania tego projektu , zadaliśmy sobie pytanie, jak rozumieć interwencję kulturalną w kontekście miasta w jakim mieszkamy i problemów społecznych, które dotykają to miasto. Podczas burzy mózgów wypracowaliśmy pewną odpowiedź: Musimy opracować projekt zakładający konieczność znalezienia równowagi między ekskluzywnością a inflacją pojęcia interwencji kulturalnej. Istotą interwencji kulturalnej w przedmiotowym projekcie musi być to, że społeczne są zarówno cele jak i środki.

Jak to rozumieć? Dla ludzi – Przez ludzi – Z ludźmi.

 

Głównym celem niniejszego projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno – kulturalnej mieszkańców Gminy Wojkowice poprzez zorganizowanie przy współudziale społeczności lokalnej trzech “Wojkowickich integracyjnych wieczorków muzycznych przy fontannach”. W projekcie wykorzystamy potencjał metodyki organizowania społeczności lokalnej – metodykę organizowania społeczności lokalnej w przedmiotowym projekcie rozumiemy jako proces wspierania ludzi w podejmowanych wspólnie działaniach na rzecz ulepszania własnego środowiska – organizowanie społeczności skupia się na mobilizowaniu grup i zbiorowości terytorialnych do samodzielnego rozpoznawania swoich potrzeb i aktywnego udziału w poszukiwaniu sposobów ich zaspokojenia poprzez budowanie tożsamości i uczestnictwa w kulturze.

 

Celami szczegółowymi niniejszego projektu jest:

Podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej mieszkańców Wojkowic poprzez stworzenie sieci współpracy międzypokoleniowych grup wiekowych.

Stworzenie warunków mobilizujących mieszkańców Wojkowic do angażowania się w lokalne inicjatywy społeczno – kulturalne (lub do samodzielnego projektowania nowatorskich inicjatyw lokalnych)

Wzmocnienie procesu integracji społeczno – kulturalnej mieszkańców Wojkowic poprzez wspólne zaprojektowanie i zrealizowanie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wojkowicach działań kulturalnych w mieście i na rzecz miasta.

Włączenie do życia społeczno – kulturalnego Wojkowic grup defaworyzowanych: seniorów oraz dzieci i młodzieży wykluczonych społecznie.

 

W tworzeniu naszego projektu uczestniczyła szeroka i wyczerpująca reprezentacja podmiotów, instytucji i środowisk z terenu Wojkowickiej gminy. Proces tworzenia bądź uzupełniania projektu miał charakter uczestniczący – w realizacji swoją rolę odgrywać będą zarówno władze samorządowe, jak i organizacje społeczne, a także reprezentanci zbiorowości miasta, w tym uczestnicy projektu. W mieszkańcach Wojkowic trzeba zwiększyć zaangażowanie na rzecz tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i grupy a także tożsamości i uczestnictwa w kulturze. Bardzo ważne będzie patrzenie przez nas na społeczność Wojkowic całościowo i odpowiadanie na potrzeby artykułowane przez środowisko.

 

Rezultatami niniejszego projektu będą:

Budowanie zespołu otwartego na realizację innowacyjnych przedsięwzięć – Zespół MOK-u oraz przedstawicieli miejskich instytucji i przedstawicieli społeczności lokalnej zechce wspólnie realizować nowatorskie i innowacyjne projekty.

Określenie nowej formuły funkcjonowania MOK-u  – postrzeganie MOK-u jako instytucji kreującej swoją działalność w oparciu o dialog ze społecznością lokalną.

Zrealizowanie inicjatyw odpowiadających na potrzeby mieszkańców Wojkowic i wykorzystujących zasoby społeczności lokalnej.

Zbudowanie kapitału społecznego, na którym MOK będzie bazować w przyszłości tworząc ofertę, która będzie lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności.

Wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców.

 

Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury W ramach programu Kultura - Interwencje 2023 Na realizację zadania pn. Wojkowickie Integracyjne Wieczorki Muzyczne Przy Fontannach